Blanket & Throw Patterns

Beanstalk Throw

Photo © Kath Andrews

Nevern Lap Blanket

Photo © Kath Andrews

Croeso Baby Blanket

Photo © Kath Andrews

Nevern Throw

Photo © Knit Picks

Lighthouse Blanket

Photo © Kath Andrews

Nos Da

Photo © Kath Andrews

%d bloggers like this: